Premium

Senior Lecturer - Mechanical Engineering

School/Institution:Stellenbosch University, South Africa, Stellenbosch

Discipline: Mechanical Engineering

Employment Type:Full-time

Posted:2021-10-16

Contact Person:If you wish to apply for this position, please specify that you saw it on AKATECH.tech

Senior Lecturer / Lecturer: Mechanical and Mechatronic Engineering

Duties / Pligte

 • Onderrig en ontwikkeling van voor- en nagraadse modules in die areas van energiestelsels, warmteoordrag, termodinamika en vloeimeganika;
 • Uitvoer van navorsing in die veld van binnebrandenjins en verwante energiestelsels;
 • Studieleiding en onderrig van nagraadse studente in die veld van binnebrandenjins en verwante energiestelsels;
 • Ondersteuning aan en fondswerwing in die veld van binnebrandenjins en verwante energiestelsels;
 • Dienslewering aan die industrie deur spesialis-raadgewing.
 • Teaching and developing undergraduate and postgraduate modules in the areas of energy systems, heat transfer, thermodynamics and fluid mechanics;
 • Conducting research in the areas of internal combustion engines and energy systems;
 • Supervision and teaching of postgraduate students in the areas of internal combustion engines and energy systems;
 • Supporting and funding generation in the areas of internal combustion engines and energy systems;
 • Rendering service to industry through specialist consulting.

Job Requirements / Pos Vereistes

Posvereistes vir Senior Lector:

n Toepaslike doktorsgraad, plus minstens drie jaar toepaslike prakt-, onderrig- ​​en / of navorsingservaring, óf 'n toepaslike meestersgraad in ingenieurswese met minstens agt jaar toepaslike tegniese of bestuurservaring in die industrie;

'n ECSA-geakkrediteerde BIng of BSc (Ing) in Meganiese Ingenieurswese of gelykwaardig;

Goeie kommunikasie- en onderrigvaardighede;

Vaardig in die gebruik van Engels, asook die vermoë om effektief in 'n veeltalige omgewing te funksioneer;

Goeie interpersoonlike en organisatoriese vaardighede.

Senior Lecturer Job Requirements:

 • A relevant doctoral degree, plus at least three years' applicable practical, teaching and / or
 • research experience, or an applicable master's degree in engineering with at least eight years' applicable technical or management experience in industry;
 • An ECSA accredited BEng or BSc (Eng) degree in Mechanical Engineering or equivalent;
 • Sound communication and teaching skills;
 • Proficient in English as well as the ability to function effectively in a multi-lingual environment;
 • Good interpersonal and organisational skills.

Posvereistes vir Lektor:

 • 'n Toepaslike meestersgraad, plus minstens drie jaar toepaslike prakt-, onderrig- ​​en / of navorsingservaring, of' n toepaslike doktorsgraad;
 • 'n ECSA-geakkrediteerde BIng of BSc (Ing) in Meganiese Ingenieurswese of gelykwaardig;
 • Goeie kommunikasie- en onderrigvaardighede;
 • Vaardig in die gebruik van Engels, asook die vermoë om effektief in 'n veeltalige omgewing te funksioneer;
 • Goeie interpersoonlike en organisatoriese vaardighede.

Lecturer Job Requirements:

A relevant master's degree, plus at least three years' applicable practical, teaching and / or research experience, or an applicable doctoral degree;

 • An ECSA accredited BEng or BSc (Eng) degree in Mechanical Engineering or equivalent;
 • Sound communication and teaching skills;
 • Proficient in English as well as the ability to function effectively in a multi-lingual environment;
 • Good interpersonal and organisational skills.
 • Recommendation / Aanbeveling
 • Gradering deur die NNS as' n navorser;

'n Goeie navorsingsrekord in binnebrandenjins en energiestelsels, met bewese fondswerwing in hierdie area;

Vir die language course: 'n toepaslike doktorsgraad of die verwerwing van' n doktorsgraad binne die eerste jaar na aanstelling;

PrIng registrasie (vir Lektorat en Senior Lektorat).

Evaluation by the NRF as a rated researcher;

A good research record in internal combustion engines and energy systems and proven fundraising in these areas;

For the lecturer position: a relevant doctoral degree, or obtaining a doctoral degree within the first year after appointment;

Contact Person: If you wish to apply for this position, please specify that you saw it on AKATECH.tech

Last viewed: